GOSPODARKA KOMUNALNA

GMINY GÓRZNO

Strona główna » Aktualności » Wypełnianie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wypełnianie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391) każda gmina zobowiązana jest do wdrożenia nowoczesnego systemu odbioru odpadów na swoim terenie.

Wykonując obowiązek ustawowy Rada Gminy Górzno, w dniu 28 grudnia 2012 r. podjęła uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Złożenie takiej deklaracji jest obowiązkiem każdego właściciela nieruchomości położonej na terenie Gminy Górzno. Na podstawie wypełnionej deklaracji określa się wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która wnoszona jest na rachunek Gminy Górzno. Z ponoszonej opłaty Gmina finansuje system odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości, koszty obsługi administracyjnej systemu, koszty utworzenia i funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów oraz zbiórki objazdowej odpadów problemowych i wielkogabarytowych.

Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Urzędzie Gminy w Górznie w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. W przypadku zmiany danych będących podstawą do naliczenia wysokości należnej opłaty, nową deklarację (korektę) właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć w Urzędzie Gminy w Górznie w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

Pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, należy złożyć w Urzędzie Gminy w Górznie w terminie do 31 stycznia 2013 r. Do pierwszej deklaracji należy dołączyć kopię posiadanej umowy na odbiór odpadów komunalnych. W celu weryfikacji danych zawartych w deklaracji, właściciel nieruchomości zobowiązany jest dostarczyć:

a)    Oświadczenie o faktycznym zamieszkiwaniu bądź niezamieszkiwaniu danej osoby;

b)    Zaświadczenia ze szkoły / uczelni (ksero ważnej legitymacji lub indeksu);

c)    Oświadczenie / dokumenty potwierdzające uwzględnienie faktu objęcia systemem gospodarowania odpadami w innej gminie, aniżeli Gmina Górzno.

Uchwalone wzory deklaracji są dostępne w zakładce DO POBRANIA lub TU

Właściciel nieruchomości powinien wypełnić jedną z trzech deklaracji, odpowiednią dla danej nieruchomości. Jeśli nieruchomość jest na stałe zamieszkała i nie jest prowadzona żadna działalność to wypełnia się deklarację dla nieruchomości zamieszkałych. W przypadku sklepów, urzędów czy podmiotów usługowych należy wypełnić deklarację dla nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (nieruchomości niezamieszkałe). W przypadkach, gdy dana nieruchomość składa się z części zamieszkałej i niezamieszkałej (np. dom + sklep) wypełnia się deklarację dla nieruchomości w części zamieszkałej i w części niezamieszkałej. Poniżej znajduje się szersze objaśnienie znaczenia danego typu nieruchomości.

Nieruchomość zamieszkała - rozumie się przez to nieruchomość przeznaczoną do trwałego zamieszkania. Wyróżnia się:

 • nieruchomość zamieszkała w całości - (np. dom, mieszkanie, wspólnota mieszkaniowa, spółdzielnia mieszkaniowa, itp.), przeznaczone tylko i wyłącznie do celów mieszkaniowych;
 • nieruchomość zamieszkała częściowo - nieruchomość w części zamieszkała, a w części przeznaczona na działalność gospodarczą inną niż zakwaterowanie, handel i gastronomia, a pracującymi w tej działalności są wyłącznie mieszkańcy danej nieruchomości; (np. mieszkanie + zakład krawiecki, dom + zakład fryzjerski, dom + zakład fotograficzny, mieszkanie + biuro księgowe, itp.)

 

Nieruchomość w części zamieszkała i niezamieszkała ? rozumie się przez to nieruchomość, która w części przeznaczona jest na cele mieszkalne oraz w części przeznaczona jest na działalność gospodarczą. Wyróżnia się:

a)  nieruchomość w części zamieszkała i niezamieszkała przeznaczona na działalność gospodarczą inną niż zakwaterowanie, handel i gastronomia, a pracującymi w tej działalności nie są wyłącznie mieszkańcy danej nieruchomości (np. mieszkanie + zakład krawiecki, dom + zakład fryzjerski, dom + zakład fotograficzny, itp.).

b) nieruchomość w części zamieszkała i niezamieszkała przeznaczona pod działalność gospodarczą związaną z zakwaterowaniem, handlem oraz gastronomią; (np. dom + sklep, dom + restauracja, dom + kawiarnia, itp.),

Nieruchomość niezamieszkała - rozumie się przez to nieruchomość nieprzeznaczoną do trwałego zamieszkania. Do nieruchomości niezamieszkałych zalicza się nieruchomości na terenie, których prowadzona jest działalność gospodarcza (np. zakład krawiecki, zakład fryzjerski, restauracja, sklep, szkoła, pole namiotowe itp.)

Objaśnienia do deklaracji:

a)    dla nieruchomości zamieszkałych:

Rozdział VI ? liczba mieszkańców nieruchomości ? wartość ta dotyczy liczby osób faktycznie zamieszkujących na terenie danej nieruchomości, oznacza to, że w przypadku studentów zamieszkujących na stałe poza domem, pracowników przebywających w długiej perspektywie czasu poza terenem Gminy Górzno, nie zostaną oni ujęci w deklaracji i objęci opłatą. Stan taki należy jednak udokumentować.

Rozdział VII ? informacje dotyczące odpadów zielonych ? właściciel nieruchomości w deklaracji wskazuje czy na terenie nieruchomości powstają odpady zielone i czy istnieje konieczność ich odbioru przez firmę wywozową. Każdy właściciel nieruchomości, który w deklaracji wskaże, ze będzie korzystał z przydomowego kompostownika jest zwolniony z obowiązku przekazywania odpadów zielonych i odpadów kuchennych ulegających biodegradacji podmiotowi odbierającemu odpady. W takim przypadku właściciel nieruchomości sam zagospodarowuje odpady kuchenne ulegające biodegradacji i odpady zielone, nie musi wyposażać nieruchomości w dodatkowy pojemnik na odpady biodegradowalne i przez to obniża koszty funkcjonowania całego systemu. Istnieje możliwość odbioru odpadów zielonych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych raz w miesiącu w okresie od 1 IV do 31 X w ramach opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdział VIII ? naliczanie opłaty ? wysokość opłaty stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty. W przypadku nieprowadzenia selektywnej zbiórki odpadów opłata wynosi 10,50 zł / osobę / miesiąc. Jeśli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny stawka ta jest niższa i wynosi 24,60 zł / mieszkańca / miesiąc. Opłata ta dotyczy wszystkich odbieranych odpadów, zarówno gromadzonych i odbieranych w sposób selektywnych, jak również odpadów zmieszanych.

Selektywna zbiórka oznacza, że bezpośrednio na nieruchomości osobno gromadzone i odbierane są

 • opakowania ze szkła;
 • opakowania z papieru i tektury + opakowania z tworzyw sztucznych + opakowania wielomateriałowe + opakowania z metali;
 • zmieszane odpady komunalne;
 • odpady biodegradowalne (lub poprzez ich umieszczenie w kompostowniku).

b)    dla nieruchomości niezamieszkałych:

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi naliczana jest w oparciu o ilość pojemników na zmieszane odpady komunalne. Oznacza to, że koszt odbioru odpadów zbieranych w sposób selektywny został zawarty w opłacie za zmieszane odpady komunalne.

Ilość i pojemność pojemników w jakie powinna być wyposażona nieruchomość niezamieszkała określa tabela nr 1 w deklaracji dla nieruchomości niezamieszkałych. Oznacza to, że przykładowo właściciel nieruchomości, który wyliczy, że powinien wyposażyć nieruchomość w pojemność 500 litrów, jest zobowiązany do wyposażenia nieruchomości w 2 pojemniki 240 litrów na zmieszane odpady komunalne.

Rozdział IV ? wymagana pojemność pojemników na zmieszane odpady komunalne ? wymaganą pojemność oblicza się dzięki zastosowaniu modułu obliczeniowego. Przykładowo dla lokalu handlowego (branża spożywcza) ? wymagana pojemność (w litrach) oblicza się mnożąc powierzchnię handlową (m2) przez stałą wartość 5 litrów, tj. sklep spożywczy o powierzchni handlowej 35 m2 musi zostać wyposażony w pojemność 175 litrów, tj. jeden pojemnik o pojemności 110 l / 120 l opróżniany zgodnie z częstotliwością zawartą w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Górzno.

Rozdział VII ? informacje dotyczące odpadów zielonych ? właściciel nieruchomości w deklaracji wskazuje czy na terenie nieruchomości powstają odpady zielone i czy istnieje konieczność ich odbioru przez firmę wywozową. Każdy właściciel nieruchomości, który w deklaracji wskaże, ze będzie korzystał z przydomowego kompostownika jest zwolniony z obowiązku przekazywania odpadów zielonych i odpadów kuchennych ulegających biodegradacji podmiotowi odbierającemu odpady. W takim przypadku właściciel nieruchomości sam zagospodarowuje odpady kuchenne ulegające biodegradacji i odpady zielone, nie musi wyposażać nieruchomości w dodatkowy pojemnik na odpady biodegradowalne i przez to obniża koszty funkcjonowania całego systemu.

Rozdział VIII ? naliczanie opłaty ? wysokość opłaty stanowi iloczyn liczby pojemników z odpadami wytworzonymi na terenie nieruchomości niezamieszkałej, stawki opłaty za pojemnik oraz częstotliwości odbioru w miesiącu.

W przypadku nieprowadzenia selektywnej zbiórki odpadów opłata za pojemnik wynosi:

 • o pojemności 60 l ? w wysokości 13,10 zł;
 • o pojemności 110 l / 120 l ? w wysokości 24,60 zł;
 • o pojemności 240 l ? w wysokości 46,80 zł;
 • o pojemności 1 100 l ? w wysokości 196,60 zł;

Jeśli odpady są gromadzone i odbierane w sposób selektywny, ustalono niższą stawkę za jednorazowe opróżnienie pojemnika:

 • o pojemności 60 l ? w wysokości 5,60 zł;
 • o pojemności 110 l / 120 l ? w wysokości 10,50 zł;
 • o pojemności 240 l ? w wysokości 20,00 zł;
 • o pojemności 1 100 l ? w wysokości 84,00 zł.

c)    dla nieruchomości w części zamieszkałych i w części niezamieszkałych:

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości mieszanych stanowi połączenie dwóch wcześniej omówionych wzorów deklaracji, dlatego podczas wypełniania tej deklaracji należy korzystać ze wskazówek zawartych poniżej.

W przypadku niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji właściwy organ (Burmistrz Gminy Górzno) określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki.

UWAGA: Powyżej podano najważniejsze wskazówki dotyczące wypełniania poszczególnych typów deklaracji. Szczegółowe dane, w oparciu o które należy się opierać przy wypełnianiu formularzy zawarte są w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Górzno, który jest dostępny TU